ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ကျောင်းတွင်း အားကစားပြိုင်ပွဲများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ်

ကျောင်းတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Learning Hub                     ၂၈- ၆- ၂၀၂၂