၂၀၂၂ခုနစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်းကြေညာခြင်း။

Academic Latest News Social Uni Notice

၂၀၂၂ခုနစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်းကြေညာခြင်း။