ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးဘွဲ့ (ပဉ္စမနှစ်) (Direct & COE) သင်တန်း၏ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်
ပညာရေးဘွဲ့ (ပဉ္စမနှစ်) (Direct & COE) သင်တန်း၏ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း