ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် လူငယ်သီတင်းပတ် (Youth Week) (၄.၉.၂၀၂၃ မှ ၈.၉.၂၀၂၃ အထိ) “လူငယ်နှင့် ကာယအလှ’’

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
လူငယ်သီတင်းပတ် (Youth Week)
(၄.၉.၂၀၂၃ မှ ၈.၉.၂၀၂၃ အထိ)
“လူငယ်နှင့် ကာယအလှ’’

 

Learning Hub                            7.9.2023(Thursday)