၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

Academic Latest News Social Uni Notice

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။